W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego zorganizowała projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, „zMontuj z nami swoją karierę”. Projekt jest realizowany realizowanym w terminie 1.09.2016 – 30.08.2018 w ramach projektu szkoleniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet XI, Działanie XI.3. pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Inicjatywa obejmuje działania edukacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 70 uczniów oraz 7 nauczycieli. Działania oświatowe obejmują przede wszystkim:

  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów,

  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli,

  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,

  • staże zawodowe,

  • doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Dzięki zastosowaniu tych środków uczniowie będą mieli łatwiejszy start w życie zawodową i płynniejsze przejście z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia.
W projekcie nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności praktycznych,
których pożądają pracodawcy. Wszyscy uczniowie mają zagwarantowane warsztaty oraz staże, pozwalające rozwinąć zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce. 

W projekcie uwzględniono doposażenie placówki, zwłaszcza sal, w których odbywać się będą zajęcia. Uczący się w zawodach Technik Mechatronik i Monter Mechatronik,
przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu czy oprogramowania, zdobędą zakładaną wiedzę. Oprócz tego uczniowie wyposażeni zostaną w umiejętności interpersonalne i wiedzę jak odnaleźć się na rynku pracy.

Nauczyciele natomiast, aby profesjonalnie wesprzeć uczniów w edukacji zawodowej, będą mieli możliwość rozwinąć swoje kompetencje. Nauczyciele zawodu wezmą udział w szkoleniach poszerzających wiedzę. Ponadto udostępniony sprzęt ma służyć zarówno uczniom jak i ich nauczycielom. Wszystkie te działania mają za zadanie sprostać oczekiwaniom stawianym kandydatom na rynku pracy.

Zakładane rezultaty obejmują przede wszystkim wzrost kompetencji zawodowych z uwzględnieniem także umiejętności cyfrowych. Kwalifikacje będą potwierdzone wystawionymi świadectwami. Wzmocni się sytuacja uczestników projektu na rynku pracy. Dzięki posiadaniu cenionych i wymaganych umiejętności, potwierdzonych stażami odbytymi u pracodawcy, zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudnienia po zakończeniu szkoły.