BSH jest świadome odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo.

Rozporządzenie w art. 33 1907/2006/EC (REACH) reguluje Obowiązek informowania o Substancjach wzbudzających szczególne obawy (SVHC).

W związku z tym jesteśmy zobowiązani do informowania naszych klientów o produktach zawierających substancje chemiczne przedstawione na liście:
(http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp) o zawartości przekraczającej 0,1% masy produktu.

Niniejszym deklarujemy, że nasze produkty nie zawierają żadnych substancji z powyższej listy ze stężeniem przekraczającym 0,1% masy produktu.

Z informacji od naszych dostawców wynika, że jedynie pianka polistyrenowa potocznie zwana styropianem, stosowana we fragmentach opakowań zawiera niewielkie ilości ognioodpornego związku heksabromocyklododekan (HBCD) – substancji znajdującej się na liście rozporządzenia REACH. Środek ten jest stosowany w małych ilościach i jest w pełni zintegrowany z pianką polistyrenową, dlatego nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i środowiska, w trakcie lub po okresie użytkowania opakowania.

Zgodnie z naszą polityką środowiskową naszym celem jest unikanie oraz wyeliminowanie substancji wzbudzających szczególne obawy w naszych produktach oraz w naszych opakowaniach tak szybko jak tylko to jest możliwe .

Będziemy na bieżąco informowali o wszelkich zmianach.